lewe menu START | DOŁĄCZ TERAZ kontakty
praca dodatkowa
Profesjonalny Serwis: Panel zleceń


REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU
"pracawkraju.com : Panel zleceń"
oraz informacje na temat polityki cookies i polityki ochrony prywatności (RODO).Postanowienia ogólne i definicje

Serwis - Serwis ogłoszeniowy dostępny pod adresem internetowym nmstart.pl
Budżet - najwyższa, podana przez Zleceniodawcę kwota lus stawka, jaką Zleceniodawca może przeznaczyć na wykonanie Zlecenia.
Konto - indywidualny profil Użytkownika dający możliwość korzystania z Serwisu.
Login (nazwa ekranowa) - indywidualna i unikalna nazwa Użytkownika w Serwisie, która została przez niego przybrana na etapie zakładania Konta.
Oferta - udzielona przez Zleceniobiorcę odpowiedź na Zlecenie. Przedmiot oferty - usługa, której dotyczy Oferta.
Opis Oferty - zawiera szczegółowy opis wykonania zlecenia. Oferta powinna zawierać cenę brutto, po której Zleceniobiorca deklaruje się wykonać Zlecenie (podaną za całość prac lub z podaniem ceny za jednostkę rozliczeniową), deklarowany termin rozpoczęcia realizacji Zlecenia oraz pasujący do oferty opis. Oferowana cena stanowi orientacyjną wycenę wykonania Zlecenia na podstawie Opisu Zlecenia i nie jest ofertą w myśl Kodeksu Cywilnego.
Opis Zlecenia - zawiera wymagania Zleceniodawcy odnośnie Przedmiotu zlecenia, który Zleceniodawca chce zlecić Zleceniobiorcy. Przedmiot zlecenia - usługa, której dotyczy Zlecenie.
Pomoc - miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik może uzyskać informacje na temat działania Serwisu.
Regulamin - niniejszy dokument oraz wszelkie załączniki stanowiące integralną jego cześć.
Strony - uczestnicy transakcji, którymi są Zleceniodawca i Zleceniobiorca. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej mający zdolność prawną, który po przejściu procedury rejestracyjnej otrzymuje własne Konto, dzięki któremu posiada dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownik może występować w roli Zleceniodawcy, Zleceniobiorcy lub w obu rolach jednocześnie.
Zlecenie, Ogłoszenie - stanowi zaproszenie do złożenia poprzez Serwis Ofert dotyczących Przedmiotu Zlecenia, którym obrót nie jest zabroniony przez prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
Zleceniobiorca - Użytkownik składający Ofertę, gotowy do wykonania Zlecenia. W Serwisie rola oznaczana także jako "Wykonawca" lub "Zleceniobiorca".
Zleceniodawca - Użytkownik publikujący Ogłoszenie. W Serwisie rola oznaczana także jako "Zleceniodawca" lub "Pracodawca".

§ 1. Wstęp

1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu nmstart.pl
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami, łącznie z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem są następujące:
a) połączenie z siecią Internet,
b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować ciasteczka.

§ 2. Rejestracja

1. Rejestracja osoby fizycznej w Serwisie jest możliwa pod warunkiem wypełnienia wszystkich oznaczonych jako obligatoryjne pól formularza rejestracyjnego. Rejestrować się jako zleceniobiorca i występowac w roli zleceniobiorcy może tylko osoba fizyczna albo przedsiębiorca indywidualny (jednoosobowy).
2. Rejestracja osoby prawnej, jest możliwa pod warunkiem wypełnienia wszystkich, oznaczonych jako obligatoryjne pól formularza rejestracyjnego.
3. Po rejestracji, użytkownik-zleceniobiorca nabywa status beginner na okres 30 dni, po zakończeniu 30-dniowego okresu - konto ze statusem beginner zostanie usunięte. Okres aktywności konta ze statusem VIP zaczyna się dniem zapłaty za status VIP.
4. Użytkownik powinien dbać o to, aby jego dane podane przy rejestracji w serwisie były aktualizowane w przypadku jakichkolwiek zmian.
5. Użytkownik może przejść procedurę rejestracyjną tylko jeden raz, chyba ze Administrator postanowi inaczej.
6. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych, aktualnych i kompletnych danych podczas swojej rejestracji w Serwisie.
7. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Serwis oraz akceptuje politykę prywatności Serwisu. Warunki dotyczące przetwarzania wyżej wymienionych danych zostały określone w § 3.
8. Rejestracja w Serwisie wymagana jest tylko przy pierwszej wizycie. Dalsze korzystanie z Serwisu możliwe jest po zalogowaniu się w Serwisie, co następuje po podaniu indywidualnego Loginu oraz hasła.
9. Użytkownikiem Serwisu może być tylko osoba pełnoletnia.

§ 3. Przetwarzanie danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych reguluje dokładnie polityka prywatności Serwisu dostępna pod adresem /polityka-prywatnosci.
2. Administrator jest także administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a zbiór danych osobowych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
3. Od momentu zarejestrowania w serwisie Użytkownik ma prawo wglądu oraz aktualizacji podanych danych.
4. Każdy Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Serwisu. Usuniecie danych osobowych jest równoznaczne z rozpoczęciem procedury usuwania Konta Użytkownika z Serwisu. Procedura usuwania została szerzej opisana w § 4.
5. Użytkownik może cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych, co wiązać się będzie z usunięciem jego Konta z Serwisu. Procedura usuwania Konta została szerzej opisana w § 4.
6. Podczas rejestracji użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora oraz podmiotów współpracujących z Administratorem informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji w Serwisie adres poczty elektronicznej. Użytkownik może cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowej , co wiązać się będzie z usunięciem jego Konta z Serwisu. Procedura usuwania Konta została szerzej opisana w § 4.
7. Podczas rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie przez Administratora danych osobowych podmiotom trzecim w celach związanych z rekrutacją. Użytkownik może cofnąć zgodę przekazywanie danych osobowych, co wiązać się będzie z usunięciem jego Konta z Serwisu. Procedura usuwania Konta została szerzej opisana w § 4.
8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprawne przeprowadzenie transakcji zawartej w Serwisie, komunikacja pomiędzy Użytkownikami, a także komunikacja pomiędzy Administratorem i Użytkownikami, wymaga udzielenia przez Użytkowników, będących osobami fizycznymi zgody na przetwarzanie ich danych osobowych przez Administratora a ich przekazanie jest całkowicie dobrowolne.
9. Każdy Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać informacji dotyczących innych Użytkowników, w których posiadanie wszedł na skutek korzystania z usług Serwisu lub które otrzymał od Serwisu lub innego Użytkownika - do celów innych niż zawieranie i realizacji transakcji.
10. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych prowadzone przez firmę OZ Labs sp. z o.o. oraz podmioty współpracujące, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i polskim prawem).
11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane będą udostępniane we wszystkich innych przypadkach dopuszczonych obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i polskim prawem).

§ 4. Usunięcie Konta Użytkownika

1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wyrejestrować się z Serwisu, co równoznaczne jest z usunięciem jego Konta oraz z utratą wszelkich praw nabytych w Serwisie. W tym celu należy powiadomić o tym Administratora na adres e-mail: adres.mail.log.in@gmail.com. Serwis usuwa nieaktywne konta. Po rejestracji, użytkownik-zleceniobiorca nabywa status beginner na okres 30 dni, po zakończeniu 30-dniowego okresu - konto ze statusem beginner zostanie usunięte automatycznie. Okres aktywności konta ze statusem VIP zaczyna się dniem zapłaty za status VIP, po zakończeniu VIP-okresu - konto ze statusem VIP zostanie automatycznie przekształcone w konto ze statusem beginner.
2.Użytkownik, którego konto zostało usunięte nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Serwisu.
3. Użytkownik może zostać pozbawiony Konta przez Administratora Serwisu w przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad Regulaminu.
4. Użytkownik, który zostaje usunięty z Serwisu przez Administratora, traci prawa nabyte w Serwisie.

§ 5. Uczestnictwo

1. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad przepisów prawa.
2. Możliwość aktywnego korzystania z Serwisu ma Użytkownik, który przeszedł procedurę rejestracyjną, która została omówiona w § 2.
3. Zarejestrowanie się do serwisu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
4. Użytkownik zobowiązuje się przechowywać i chronić z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa - Login i hasło do autoryzacji w Serwisie. Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, ze każda dokonana przy pomocy jego Loginu i hasła autoryzacja w Serwisie będzie traktowana jako dokonana przez tego Użytkownika.
5. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za umieszczane przez niego w Zleceniach lub Ofertach informacje i materiały. W szczególności każdy z Uczestników zobowiązuje się do nie naruszania praw autorskich i dóbr osobistych innych Użytkowników i osób trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za żadne informacje umieszczone w Serwisie przez Użytkowników.
6. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników a także udostępniania konta innym osobom. Pojedynczy użytkownik może mieć tylko jedno konto w Serwisie. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody administratora Serwisu i na warunkach przez niego podanych, Użytkownik może zarejestrować kolejne konto(a).

§ 6. Procedura składania Zleceń i Ofert

1. Administrator Serwisu nie jest stroną transakcji zawieranych przez Użytkowników.
2. Serwis poprzez udostępnianie swych zasobów (serwery i oprogramowanie) umożliwia łączenie się Użytkowników na wirtualnym rynku.
3. Serwis jest ogólnodostępny co znaczy, że każdy może przeglądać pojawiające się w nim Oferty i Zlecenia, jakkolwiek tylko zalogowani Użytkownicy mogą korzystać z pełnej funkcjonalności Serwisu.
4. Zlecenie może być składane wyłącznie przez Zleceniodawcę i winno zawierać szczegółowe warunki konieczne do jego realizacji.
5. Oferta może być składana wyłącznie przez Zleceniobiorcę i powinna odpowiadać cechom określonym przez Zleceniodawcę.
6. Zarówno Zlecenia jak i Oferty mogą być składane tylko w imieniu własnym Użytkownika.
7. Zleceniobiorca ze statusem beginner nie może składać ofert. Zleceniobiorca ze statusem vip może składać oferty i może mieć na koncie nie więcej niż 10 niezrealizowanych oczekujących ofert.
8. Zlecenie otrzymuje status nieaktywnego w następujących przypadkach:
a) po upływie terminu ważności zlecenia.
b) przed upływem terminu ważności zlecenia, kiedy Zleceniodawca zamknie zlecenie
9. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego Zlecenia, Oferty, które może mieć negatywny wpływ na wizerunek Serwisu.

§ 7. Wybór Oferty

1. Serwis umożliwia dowolny wybór zwycięskiej Oferty. Zleceniodawca podczas wyboru powinien kierować się ceną, czasem realizacji Zlecenia oraz kwalifikacjami Zleceniobiorcy.Serwis nie narzuca sposobu wyboru zwycięskiej Oferty. Zwycięzcą może być dowolny Zleceniobiorca, który wystawił ofertę zgodnie z regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.
2. Zleceniodawca ma prawo nie wybrać żadnej Oferty

§ 8. Opłaty i prowizje

1. Opłaty za usługi świadczone przez Serwis: żeby brać zlecenia trzeba posiadać status VIP, do tego należy zakupić pakiet (plan) START 39 zł / 30 dni albo PRO 49 zł / 45 dni. Całkowita liczba wykonywanych zleceń jest nieograniczona. Max. liczba oczekujących złożonych ofert - 10.

§ 9. Podatki

1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania podatkowe, jakie mogą ciążyć na Użytkownikach Serwisu z tytułu ich udziału w transakcjach.

§ 10. Prawa i odpowiedzialność Serwisu

1. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia z Serwisu treści oraz plików sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi jego uzasadnione interesy, godzących w jego wizerunek lub sprzecznych z prawem lub z innych względów nie nadających się do publicznego rozpowszechniania. Decyzja Serwisu jest w tym przedmiocie ostateczna.
2. Serwis zastrzega sobie prawo do blokowania Użytkowników naruszających w sposób notoryczny postanowienia Regulaminu, a także w każdym innym wypadku, gdy zaistnieje uzasadnione przypuszczenie, że dany Użytkownik może naruszać interesy Serwisu, dopuszcza się prób obejścia zasad Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania aplikacji Serwisu.
3. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez Użytkowników na stronie Serwisu w szczególności w treści zleceń lub ofert
4. Niedopuszczalne jest podejmowanie na stronie Serwisu działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady Netykiety, w tym w szczególności niedopuszczalne jest:
a) umieszczanie przez użytkowników na stronie Serwisu treści sprzecznych z prawem jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety
b) umieszczanie przez użytkowników na stronie Serwisu materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych naruszających prawem chronione dobra osób trzecich.
5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych..
6. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Użytkowników do korzystania z adresów e-mail. Za Użytkownika uznaje się osobę, której dane zostały wpisane w ramach Rejestracji.
7. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek innej odpowiedzialności wobec użytkowników za wyjątkiem tych jej form wyraźnie wymienionych w niniejszym regulaminie.
8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawem oraz bezpieczeństwo zgłaszanych w Serwisie Zleceń oraz Ofert. Jakkolwiek Serwis podejmuje szereg działań prewencyjnych zmierzających do eliminowania wszelkich zdarzeń mogących łamać postanowienia niniejszego Regulaminu.
9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość zgłaszanych w Serwisie Ofert oraz Zleceń, w tym w szczególności nie odpowiada za prawdziwość i rzetelność towarzyszących im opisów oraz za zdolność do realizacji podjętych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu zobowiązań. Z tego powodu użytkownicy powinny zachować ostrożność podczas zawierania transakcji pomiędzy sobą.
10. Serwis i jego przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za którąkolwiek z zawartych transakcji pomiędzy Użytkownikami
11. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione przez Użytkowników Serwisu na skutek bezpośredniego lub pośredniego korzystania z Serwisu. Użytkownik korzysta z Serwisu na własna odpowiedzialność.
13. Administrator zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu.

§ 11. Obowiązki Zleceniodawcy

1. Zleceniodawca zobowiązany jest przedstawić rzetelny opis zakresu prac.
2. Zleceniodawca po zakończeniu Ogłoszenia powinien dokonać wyboru najlepszej jego zdaniem Oferty. Jednakże w przypadku gdy, żadna ze złożonych Ofert nie spełnia warunków przedstawionych w Zleceniu, może on odmówić akceptacji którejkolwiek z Ofert.
3. Zleceniodawca może złożyć dowolną ilość Zleceń, pod warunkiem, że jest on w stanie wywiązać się z każdego z tych Zleceń na warunkach podanych w opisie.

§ 12. Obowiązki Zleceniobiorcy

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest przedstawić rzetelny opis przedmiotu składanej Oferty
2. Zleceniobiorca powinien być gotów na wykonanie usługi w deklarowanym terminie.
3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do posiadania odpowiednich zezwoleń, uprawnień bądż licencji ilekroć takie zezwolenia, uprawnienia bądź licencję konieczne są do wykonania Zlecenia. Zleceniobiorca nie spełniający tego warunku nie może składać Ofert.
4. Zleceniobiorca może złożyć dowolną ilość Ofert w dowolnej ilości Zleceń pod warunkiem, że są one zgodne ze stanem faktycznym i jest on w stanie zrealizować każde z tych Zleceń na warunkach podanych w Ofercie
5. Zabronione jest składanie ofert w wystawionych przez siebie licytacjach; zarówno w przypadku umieszczania ofert z własnych kont, jak i za pośrednictwem kont innych Użytkowników.

§ 13. Legalność transakcji

1. Serwis zawiadamia organy ścigania w przypadku podejrzenia, ze Użytkownik dopuszcza się przestępstwa ściganego z urzędu w oparciu o przepisy prawa RP.
2. Serwis zastrzega sobie prawo udzielania szczegółowych informacji na temat Użytkownika i jego historii zdarzeń w Serwisie - organom ścigania - w przypadku kiedy o takie informacje wystąpią.
3. Serwis oferuje swoim Użytkownikom możliwość zgłaszania wszelkich podejrzeń co do Zleceń lub Ofert, noszących znamiona naruszania postanowień Regulaminu, naruszania obowiązujących przepisów prawa lub tez naruszających dobre obyczaje.

§ 14. Transakcje zakazane

1. Przedmiotem Zlecenia lub Oferty mogą być tylko prawo, towar lub usługa, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa RP oraz postanowienia Regulaminu.
2. Serwis nie sprawdza wszystkich towarów, usług, praw, których dotyczą Zlecenia lub Oferty, jakkolwiek zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego takiego Zlecenia lub Oferty, która nosi znamiona łamania postanowień Regulaminu lub łamiącej obowiązujące przepisy prawa.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Zleceniodawców i Zleceniobiorców treści o charakterze bezprawnym, zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt. 2b ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz. U. 2002.144.1204).

§ 15. Własność intelektualna Serwisu

1. Wszelkie prawa autorskie i własności intelektualnej dotyczące Serwisu stanowią własność Serwisu
2. Serwis może zawierać w swej treści znaki towarowe i nazwy handlowe, które zostały zastrzeżone przez Serwis lub Użytkowników.
3. Użytkownicy oraz wszyscy, którzy nie dokonali rejestracji w Serwisie powinni domniemywać, iż wszelkie materiały nie będące ich wyłączną własnością są zastrzeżone i chronione prawem, a co za tym idzie zabronione jest ich wykorzystywanie bez uprzedniej zgody Administratora.

§ 16. Działania zabronione

1. Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek działań, które mogą powodować utrudnianie lub destabilizowanie funkcjonowania serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Serwis, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Serwis zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania lub usunięcia Konta tego Użytkownika. W takiej sytuacji Administrator podejmie również wszelkie działania dopuszczone prawem RP dotyczące naprawy wyrządzonej szkody.
2. Zabrania się umieszczania nieprawdziwych informacji dotyczących Zleceń oraz Ofert.
3. Niedozwolone są działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie wiarygodności Użytkownika Serwisu.
4. Zabrania się korzystania z informacji umieszczonych w Serwisie w celach reklamowych i rozsyłania wiadomości kwalifikowanych jako "SPAM" przez osoby nie będące pracownikami ani Administratorami serwisu.
5. Niedozwolone jest umieszczanie w tytule lub opisie oferty jakichkolwiek propozycji wykonania usługi poza Serwisem.
6. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników HTML lub jakichkolwiek języków programowania w sposób mogący zakłócić innym Użytkownikom korzystanie z serwisu, w szczególności zabronione jest:
a) wczytywanie i osadzanie stron z opisami innych licytacji, lub jakichkolwiek innych witryn, które nie są związane z oczekiwaną usługą,
b) automatyczne przekierowywanie na inną stronę internetową w momencie wyświetlenia strony z opisem usługi,
c) odczytywanie lub generowanie przez użytkownika plików typu "cookie",
d) automatyczne otwieranie nowych okien przeglądarki (lub okien dialogowych) w momencie otwierania lub opuszczania strony z daną licytacją,
e) wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji stałych elementów stron serwisu, - zakłócanie i manipulowanie procesem składania ofert,

§17. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu działania Serwisu Użytkownicy winni zgłaszać na email adres.mail.log.in@gmail.com w terminie do 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, które stanowi podstawę reklamacji.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Użytkownika jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Serwis.
4. Serwis rozpatrywać będzie reklamacje Użytkowników na podstawie Regulaminu.
5. Decyzje Serwisu w przedmiocie reklamacji Użytkowników podejmowane będą przez Serwis w formie pisemnej.
6. Decyzja Serwisu w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Od decyzji Serwisu nie przysługuje odwołanie.
7. Wszelkie roszczenia reklamacyjne zgłoszone po upływie terminu określonego w punkcie 3 nie będą rozpatrywane.

§ 18. Zmiany Regulaminu

1. Regulamin ten może podlegać zmianom. W przypadku wprowadzenia zmian do jego treści Administrator obowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie poprzez stosowny komunikat zamieszczony w Serwisie.

§ 19. Rozstrzyganie sporów

1. Wszelkie spory związane z działalnością Serwisu, z udziałem Serwisu będą rozstrzygane przez Sądy właściwe dla siedziby Serwisu, co nie dotyczy sporów z udziałem konsumentów.

§ 20. Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie oraz ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się przez: pocztę elektroniczną:   adres.mail.log.in@gmail.com, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Sprzedawca przekazuje Klientom informacje o ochronie danych osobowych, zakresie, podstawie prawnej, celu, okresie przetwarzania danych Klientów, przysługującym Klientom prawach za pośrednictwem treści dostępnych w Serwisie. Serwis stosownie do przepisów art. 173 i 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (dz.U. z dn. 16 lipca 2004 roku z póź. zm.) informuje, iż w ramach Serwisu korzysta z technologii plików tzw. "cookies".
Pliki typu cookie są niewielkimi informacyjnymi plikami tekstowymi wysyłanymi przez serwer Serwisu z informacjami zapisywanymi w pamięci tzw. "urządzeń końcowych" (urządzeń wykorzystywanych przez użytkownika do przeglądania stron internetowych, np. laptopów, tabletów, telefonów). Każdy plik cookie jest unikatowy dla Twojej przeglądarki, zawiera on informacje możliwe do odczytania tylko dla danej strony. Pliki "cookies" nie pozwalają na pobieranie danych osobowych i adresowych czy też informacji poufnych użytkownika.
Warunkiem działania “cookies" zawsze jest ich akceptacja przez przeglądarkę użytkownika oraz nieusuwanie z dysku. Poprzez zmianę ustawień komputera, którego wykorzystujesz do odwiedzania naszych Serwisu, możesz wykasować lub zablokować pliki "cookies". Twoja przeglądarka może w ramach ustawień pierwotnych posiadać zaznaczone opcje akceptujące pliki cookie. Większość przeglądarek internetowych ma domyślnie ustawione zezwolenie na używanie plików cookie.
Serwis wykorzystuje dwa typy plików cookies: Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zakończonej sesji zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twoje urządzenia. Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Twojego urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego Urządzenia.
Cele zbierania plików cookie: Informacje zapisywane w plikach cookie na komputerze użytkownika ułatwiają użytkownikowi korzystanie z Serwisu. Oprócz własnych plików cookies w Serwisie, zamieszczane i wykorzystywane mogą być pliki cookie stron trzecich, należące w szczególności do reklamodawców, operatorów systemów adserwerowych oraz operatorów systemów analizujących i raportujących oglądalność
. Pliki cookie należące do Serwisu są wykorzystywane w następujących celach: reklamowych (np. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów), statystycznych (np. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości), przechowywania informacji na temat preferencji wizualnych oraz personalizujących np. kolor layoutu; identyfikacyjnych, w tym przechowywanie podstawowych informacji o użytkownikach – ich identyfikatorów; zapewnienia optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach internetowych Serwisu; zapewnianie najlepszego odbioru oraz adekwatności treści stron internetowych Serwisu dla odbiorcy.
Pliki cookie stron trzecich, są wykorzystywane w następujących celach: zbieranie danych statystycznych o popularności oraz użyteczności poszczególnych stron internetowych Serwisów lub ich elementów; wyświetlanie reklam behawioralnych - dostosowanych do zainteresowań użytkowników; tworzenie profili behawioralnych użytkowników, w szczególności aby uniknąć wielokrotnej prezentacji temu samemu odbiorcy tej samej reklamy oraz w celu prezentacji reklam behawioralnych uwzględniających zainteresowania odbiorców; obsługi technologicznej komponentów firm trzecich, jak np. Adobe Flash czy Facebook Connect.
To od decyzji użytkownika zależy czy pliki cookie będą zapisywane i przechowywane na jego urządzeniu. Wszystkich zmian możesz dokonać samodzielnie w ustawieniach używanej przez Ciebie przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie modyfikacji zasad wykorzystywania plików Cookie w Twoje przeglądarce znajdziesz w dziale pomocy Twojej przeglądarki. Poniżej przedstawiamy przykładowe sposoby blokowania korzystania z plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
W wyszukiwarce Internet Explorer należy wybrać w następującej kolejności: "Narzędzia", "Opcje internetowe" i wybrać "Blokuj wszystkie cookies" Więcej informacji - Internet Explorer
W wyszukiwarce Google Chrome należy wybrać "spanner icon", "settings", "under the bonnet", "content settings", a następnie “Block sites from setting any data" Więcej informacji - Chrome
W wyszukiwarce Firefox należy wybrać “Narzędzia", "Opcje", "Prywatność" i wybrać opcję nie śledź lub podobną. Więcej informacji - Firefox
W wyszukiwarce Safari należy wybrać "Ustawienia", "Preferencje", "Prywatność" i wybrać odpowiednią opcję. Więcej informacji - Safari
W urządzeniach typu telefony komórkowe – po wybraniu przeglądarki należy wybrać "ustawienia", "prywatność" i przejść do ustawień cookies.
Właścicielem i administratorem Serwisu jest usługodawca (jednostka gospodarcza) Search Engine-248. Email:     adres.mail.log.in@gmail.com