lewe menu START | DOŁĄCZ TERAZ kontakty
praca dodatkowa
Profesjonalny Serwis: Panel zleceń i pakiet Treningu

  REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU "Panel zleceń i pakiet Treningu " oraz informacje na temat polityki cookies i polityki ochrony prywatności (RODO).


1. W niniejszym regulaminie pod terminem "Serwis" rozumiany jest serwis sprzedaży "Panel zleceń i pakiet Treningu" (Sprzedawca). Pod terminem "Użytkownik" rozumiana jest osoba fizyczna, która zdecydowała się na skorzystanie lub korzysta z "Panelu zleceń i pakietu Treningu" , a posiadającą zdolność do czynności prawnych (Kupujący). Pod terminem "Panel zleceń i pakiet Treningu" rozumiany jest pakiet PT (Panel zleceń i zestaw plików).

2. Pakiet PT przeznaczony jest dla osób fizycznych, potrzebujących dodatkowego zarobku, a zarazem nieposiadających jakiejkolwiek specjalnej wiedzy informatycznej. Pakiet PT NIE jest przeznaczony dla osób poniżej 18 roku życia, dla osób niepełnosprawnych, dla osób mających problemy z szybkim posługiwaniem się internetem i komputerem, dla osób niezdolnych do należytego pojmowania przedsiębranego działania oraz dla osób, które ze względu na różne przyczyny (np. choroba, wiek, naiwność) nie jest w stanie właściwie zrozumieć swojego działania.

3. Pakiet PT nie zawiera zbędnych, niepotrzebnych informacji, reklam. Wszystkie materiały Pakietu PT opracowane są dla szerokiego grona zwykłych użytkowników internetu nieposiadających jakiegokolwiek specjalnego przygotowania.

4. Serwis udostępnia Pakiet PT, który Użytkownik może łatwo ściągnąć na swój komputer i dalej korzystać z Pakietu PT całkowicie samodzielnie, opanowując zawarte w nim materiały.

5. Prawa autorskie Pakietu PT są w pełni zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, dystrybucji i rozpowszechniania Pakietu PT w jakikolwiek sposób. Ponadto zabrania się używania nazwy Serwisu i Pakietu PT w celach marketingowych, handlowych lub innych, które odbiegają od założeń administracyjnych. Warunkiem koniecznym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika komputera i dostępu do Internetu. Dla poprawnego funkcjonowania serwisu wymagana jest jedna z przeglądarek:IE, Firefox, Opera, Chrome i Safari. W przypadku korzystania przez Użytkownika z nietypowych lub niestosowanych powszechnie rozwiązań technicznych, lub informatycznych Serwis może nie być dostępny. Pakiet PT stanowi utwór w myśl ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) i podlegają ochronie przewidzianej w tym przepisie. Autorskie prawa majątkowe do Pakietu PT przysługują Serwisu, zaś autorskie prawa osobiste - ich autorom. Kupno Pakietu PT nie daje Kupującemu żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do Pakietu PT. Kupujący może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb, zachować w pamięci komputera. W szczególności Kupującemu nie wolno: Zwielokrotniać Pakiet PT lub dokonywać jego rozpowszechniania; Udostępniać Pakiet PT jakimkolwiek innym osobom; Najmować i użyczać Pakiet PT.

6. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkowniku jego pozyskanie i odtwarzanie w każdej chwili. Przed zakupem Pakietu PT Użytkownikowi należy zapoznać się z Regulaminem Serwisu. Pakiet PT jest płatny - cena Pakietu PT Start: 39 zł , cena Pakietu PT Pro: 49 zł. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.

7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Serwisu. Do korzystania ze Serwisu wymagane są: dostęp do internetu; poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookies – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0; włączona obsługa cookies oraz JavaScript; czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący niepoprawnie skonfigurował lub nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i wskutek tego nie dochodzą wiadomości e-mail od Sprzedawcy do Kupującego lub od Kupującego do Sprzedawcy.

8. Pakiet PT jest pakietem informacyjnym, nie zawiera oprogramowania, szkodliwego kodu lub innych nielegalnych danych, które mogą spowodować uszkodzenie komputera lub telefonu.

9. Zamówienie Pakietu PT zostanie zrealizowane w momencie otrzymania przez Serwis potwierdzenia informacji o dokonaniu płatności. Z chwilą zaksięgowania zapłaty ceny Pakietu PT (po zapłacie), Użytkownik w sposób określony na stronie zapłaty Serwisu, musi wpisać numer transakcji, datę zapłaty, swój adres e-mail i pobrać Pakiet PT, albo skontaktować się z Serwisem i na e-mail podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia będzie wysłany e-mail z linkiem do specjalnej strony do pobierania pojedynczych plików Pakietu PT. W przypadku nieotrzymania e-maila, Kupujący w pierwszej kolejności jest obowiązany sprawdzić folder "spam", w celu ustalenia, czy nie znajduje się w nim e-mail. Jeśli taki e-mail nie znajduje się w folderze "spam", Kupujący obowiązany jest skontaktować się z Serwisem.

10. Serwis działa w ten sposób, że należy Pakiet PT pobrać na swój komputer, by móc z niej korzystać w dowolnym momencie. Warunkiem korzystania z serwisu jest podanie aktualnego adresu mailowego podczas dokonywania zakupu Pakietu PT. Zamówienie zostaje zrealizowane po stwierdzeniu dokonania wpłaty. Użytkownik, który dokonał zakupu, nie ma prawa udostępniać go osobom trzecim. Użytkownik nie ma prawa rozpowszechniać zakupionego przez siebie Pakietu PT. Do korzystania ze Serwisu nie jest wymagana rejestracja. Konieczne są: uprzednia akceptacja Regulaminu przez Kupującego oraz zobowiązanie się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad przez Kupującego. Nie chcemy wprowadzić cię w błąd lub wyzyskać Twój błąd. Właśnie dlatego przed rozpoczęciem korzystania z naszej witryny prosimy przeczytać regulamin. Mamy obowiązek poinformować, że posiadanie Pakietu PT spersonalizowanego nie gwarantuje w 100% wysokich zarobków i otrzymania zleceń. Opanowanie materiałów Pakietu PT nie daje gwarancji rzetelności i wiarygodności zleceniodawców. Serwis (sprzedawca Pakietu PT) nie gwarantuje użytkownikowi pośrednictwo w sprawie każdego pojedynczego zlecenia i otrzymania zleceń od zleceniodawców. Pakiet PT nie jest usługą pośrednictwa pracy. Treści zawarte na stronie Serwisu, w tym w szczególności prezentacje i opisy Pakietu PT, nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert (negocjacji) przez Kupującego.

11. Użytkownik może zgłosić reklamacje na adres:   adres.mail.log.in@gmail.com w przypadku, gdy: 1) Pakiet PT okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się 2) Użytkownik poinformuje Serwis o braku Pakietu PT, a w ciągu 3 dni roboczych od informacji od Klienta, nie zostanie mu udostępniona możliwość pobrania Pakietu PT w inny sposób. Odstąpienie od umowy, rezygnacja z zamówienia: ze względu na charakter sprzedawanych produktów (świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie może zostać zwrócone), Użytkownik nie ma możliwości odstąpienia od umowy lub rezygnacji z zamówienia po dokonaniu płatności za produkt. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym. Serwis posiada 30-dniową gwarancję bezwarunkowego zwrotu pieniędzy bez zadawania pytań, dając Ci spokój ducha i pewność co do Twojego zakupu. Prośbę o zwrot pieniędzy można złożyć na adres.mail.log.in@gmail.com. Przed rozpoczęciem świadczenia Użytkownik wyraźa zgodę na rozpoczęcie wykonania umowy przed upływem terminu 14 dni.

12. Przetwarzanie oraz ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się przez: pocztę elektroniczną:   adres.mail.log.in@gmail.com, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Sprzedawca przekazuje Klientom informacje o ochronie danych osobowych, zakresie, podstawie prawnej, celu, okresie przetwarzania danych Klientów, przysługującym Klientom prawach za pośrednictwem treści dostępnych w Serwisie. Serwis stosownie do przepisów art. 173 i 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (dz.U. z dn. 16 lipca 2004 roku z póź. zm.) informuje, iż w ramach Serwisu korzysta z technologii plików tzw. "cookies".
Pliki typu cookie są niewielkimi informacyjnymi plikami tekstowymi wysyłanymi przez serwer Serwisu z informacjami zapisywanymi w pamięci tzw. "urządzeń końcowych" (urządzeń wykorzystywanych przez użytkownika do przeglądania stron internetowych, np. laptopów, tabletów, telefonów). Każdy plik cookie jest unikatowy dla Twojej przeglądarki, zawiera on informacje możliwe do odczytania tylko dla danej strony. Pliki "cookies" nie pozwalają na pobieranie danych osobowych i adresowych czy też informacji poufnych użytkownika.
Warunkiem działania “cookies" zawsze jest ich akceptacja przez przeglądarkę użytkownika oraz nieusuwanie z dysku. Poprzez zmianę ustawień komputera, którego wykorzystujesz do odwiedzania naszych Serwisu, możesz wykasować lub zablokować pliki "cookies". Twoja przeglądarka może w ramach ustawień pierwotnych posiadać zaznaczone opcje akceptujące pliki cookie. Większość przeglądarek internetowych ma domyślnie ustawione zezwolenie na używanie plików cookie.
Serwis wykorzystuje dwa typy plików cookies: Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zakończonej sesji zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twoje urządzenia. Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Twojego urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego Urządzenia.
Cele zbierania plików cookie: Informacje zapisywane w plikach cookie na komputerze użytkownika ułatwiają użytkownikowi korzystanie z Serwisu. Oprócz własnych plików cookies w Serwisie, zamieszczane i wykorzystywane mogą być pliki cookie stron trzecich, należące w szczególności do reklamodawców, operatorów systemów adserwerowych oraz operatorów systemów analizujących i raportujących oglądalność
. Pliki cookie należące do Serwisu są wykorzystywane w następujących celach: reklamowych (np. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów), statystycznych (np. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości), przechowywania informacji na temat preferencji wizualnych oraz personalizujących np. kolor layoutu; identyfikacyjnych, w tym przechowywanie podstawowych informacji o użytkownikach – ich identyfikatorów; zapewnienia optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach internetowych Serwisu; zapewnianie najlepszego odbioru oraz adekwatności treści stron internetowych Serwisu dla odbiorcy.
Pliki cookie stron trzecich, są wykorzystywane w następujących celach: zbieranie danych statystycznych o popularności oraz użyteczności poszczególnych stron internetowych Serwisów lub ich elementów; wyświetlanie reklam behawioralnych - dostosowanych do zainteresowań użytkowników; tworzenie profili behawioralnych użytkowników, w szczególności aby uniknąć wielokrotnej prezentacji temu samemu odbiorcy tej samej reklamy oraz w celu prezentacji reklam behawioralnych uwzględniających zainteresowania odbiorców; obsługi technologicznej komponentów firm trzecich, jak np. Adobe Flash czy Facebook Connect.
To od decyzji użytkownika zależy czy pliki cookie będą zapisywane i przechowywane na jego urządzeniu. Wszystkich zmian możesz dokonać samodzielnie w ustawieniach używanej przez Ciebie przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie modyfikacji zasad wykorzystywania plików Cookie w Twoje przeglądarce znajdziesz w dziale pomocy Twojej przeglądarki. Poniżej przedstawiamy przykładowe sposoby blokowania korzystania z plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
W wyszukiwarce Internet Explorer należy wybrać w następującej kolejności: "Narzędzia", "Opcje internetowe" i wybrać "Blokuj wszystkie cookies" Więcej informacji - Internet Explorer
W wyszukiwarce Google Chrome należy wybrać "spanner icon", "settings", "under the bonnet", "content settings", a następnie “Block sites from setting any data" Więcej informacji - Chrome
W wyszukiwarce Firefox należy wybrać “Narzędzia", "Opcje", "Prywatność" i wybrać opcję nie śledź lub podobną. Więcej informacji - Firefox
W wyszukiwarce Safari należy wybrać "Ustawienia", "Preferencje", "Prywatność" i wybrać odpowiednią opcję. Więcej informacji - Safari
W urządzeniach typu telefony komórkowe – po wybraniu przeglądarki należy wybrać "ustawienia", "prywatność" i przejść do ustawień cookies.
Właścicielem i administratorem Serwisu jest usługodawca (jednostka gospodarcza) Search Engine-248.V.Nаgnibеda, adres: Rybná 716/24, 110 00 Praga, Czechy. Email:     adres.mail.log.in@gmail.com