Oferta pracy: Wydział Podatków i Opłat.

Wydział Podatków i Opłat. Stanowisko ds. wymiaru opłat online.

Opis zadań:

1. prowadzenie postępowania wyjaśniającego, w tym:
a) pozyskiwanie i aktualizacja danych o podmiotach;
b) prowadzenie postępowania wyjaśniającego;
c) przekazywanie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienie do rozpatrzenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego;
d) dochodzenie należności z tytułu zwrotu kosztów oczyszczania pasa drogowego od sprawców kolizji w ruchu drogowym;
2. przygotowywanie decyzji, postanowień i informacji wydawanych w toku postępowania, w tym między innymi:
a) sporządzanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, o odpowiedzialności osób trzecich oraz stwierdzających nadpłatę (praca dodatkowa);
b) sporządzanie innych decyzji i postanowień przewidzianych w przepisach prawa związanych z zakresem zadań Działu Opłat Środowiskowych i Kontroli Podatkowej;
3. udzielanie informacji (praca zdalna);
4. obsługa klientów;
5. rejestrowanie składanych informacji i korekt deklaracji;
6. przygotowywanie sprawozdań i analiz online.


Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod poniższymi numerami telefonów: 6629701651
Praca stacjonarna, przy stanowisku komputerowym powyżej 4 godzin dziennie

Oczekiwania wobec Kandydata/Kandydatki:
1. korzystanie z pełni praw publicznych;
2. pełna zdolność do czynności prawnych;
3. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. wykształcenie: średnie;
5. znajomość ustawy o samorządzie gminnym;
6. znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;
7. znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
8. znajomość ustawy o własności lokali;
9. znajomość ustawy o finansach publicznych;
10. znajomość ustawy Ordynacja podatkowa;
11. znajomość ustawy Prawo wodne;
12. znajomość ustawy Kodeks cywilny;
13. znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
14. znajomość pakietu Microsoft Office.

Wymagania dodatkowe:
1. wykształcenie: wyższe;
2. znajomość systemu Mdok;
3. znajomość systemu KSAT 2000i;
4. znajomość programu Lotus Notes;
5. znajomość języka angielskiego lub niemieckiego;
6. planowanie i organizowanie pracy, umiejętność pracy w zespole, sumienność, samodzielność, kreatywność, odporność na stres.