Wnioski o zwrot kosztów wyposażenia miejsca pracy są już przyjęte – termin przedłużony

Możliwość składania przez przedsiębiorców wniosków o zwrot wydatków związanych z wyposażeniem lub doposażeniem stanowisk pracy dla bezrobotnych została przedłużona do 10 listopada 2023 r.

Refundacją wydatków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych zarządza Powiatowy Urząd Pracy Miasta Torunia w ramach projektu: „Podnoszenie aktywności zawodowej klientów Publicznych Służb Zatrudnienia – PUP dla Miasta Torunia ( I)” w ramach Programu Operacyjnego: Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Kwota zwrotu wynosi około 36.000,00 zł. Termin składania wniosków został przedłużony do 10 listopada 2023 r., do godziny 15:00.

Formularze zgłoszeniowe znajdują się w ogłoszeniu oraz na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy Miasta Torunia (w zakładce „Na skróty/Aktualna rekrutacja”).

Pierwszeństwo będą traktowane osoby bezrobotne, które należą do jednej z poniższych kategorii:

Osoby powyżej 50 roku życia
Ludzie niepełnosprawni
Osoby długotrwale bezrobotne
Osoby o niskich kwalifikacjach
Osoby młode do 29 roku życia włącznie (osoba zatrudniona musi przejść „test kompetencji cyfrowych” w obecności doradcy klienta)
Kobiety
Pracodawcy, którzy zatrudnią bezrobotnego należącego do więcej niż jednej z określonych kategorii, będą traktowani preferencyjnie w otrzymaniu zwrotu kosztów. Biuro zastrzega sobie możliwość nie zawierania umów z pracodawcami zatrudniającymi osobę bezrobotną niespełniającą kryteriów określonych w projekcie.

Dofinansowanie na pokrycie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy może uzyskać pracodawca zatrudniający osobę bezrobotną, która na podstawie złożonego wniosku spełnia kryteria projektu.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i dostępnymi środkami.

W przypadku pytań dotyczących trwającego procesu rekrutacyjnego prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 56 65-80-231.

Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty można złożyć w następujący sposób:

W formie papierowej w Powiatowym Urzędzie Pracy Miasta Torunia w godzinach od 7:30 do 15:00.
W formie papierowej, przesyłanej pocztą tradycyjną na adres: ul. Mazowiecka 49a, 87-100 Toruń (decyduje data wpływu do urzędu)
Elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.
Jeżeli wniosek składany jest w formie elektronicznej, powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisany przy użyciu zaufanej platformy elektronicznej usług administracji publicznej.

Informujemy, że w momencie podpisania Umowy termin dokonania zakupów i ich zapłaty zostanie wyznaczony maksymalnie do 30 listopada 2023 r. Ostatni dzień zatrudnienia skierowanego przez Urząd bezrobotnego nie może przypadać później niż 8 grudnia 2023 r. , po spełnieniu wcześniejszych ustaleń wynikających z podpisanych umów.

Składając wniosek o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy prosimy o dotrzymanie ww. terminów.

Niedotrzymanie terminów określonych w Umowie może skutkować wstrzymaniem przez Powiatowy Urząd Pracy Miasta Torunia zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.