Stanowisko ds. społecznych i zdrowia publicznego.

Stanowisko ds. społecznych i zdrowia publicznego. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

1. współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym:
a) udział w planowaniu i harmonogramowanie zadań publicznych do realizacji przez organizacje pozarządowe;
b) przygotowanie danych merytorycznych do ogłoszenia otwartych konkursów ofert online;
c) przygotowanie materiałów dla komisji konkursowych, udział w pracach komisji konkursowych, w tym sprawdzanie pod względem merytorycznym ofert konkursowych;
d) realizacja postanowień komisji konkursowych, przygotowanie protokołu oceny ofert;
e) przygotowanie dokumentacji do sporządzenia umów online;
f) monitorowanie sposobu realizacji zadań publicznych w zakresie zawartych umów, w tym przeprowadzanie wizytacji;
g) rozliczanie zawartych umów, w tym sprawdzanie sprawozdań z realizacji zadań pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, opisywanie kart rozliczenia dotacji;
2. realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki chorób, programów polityki zdrowotnej, programów zdrowotnych, profilaktyki chorób, profilaktyki uzależnień, profilaktyki zakażeń wirusem HIV oraz AIDS a także rozwoju społecznego,
w tym:
a) udział w planowaniu i realizacji zadań dotyczących polityki zdrowotnej Miasta;
b) przygotowanie dokumentacji przetargowej/konkursowej;
c) udział w pracach komisji dokonującej oceny i/lub wyboru oferentów, w tym sprawdzanie ofert pod względem formalnym i merytorycznym;
d) przygotowanie protokołów oceny ofert (praca dodatkowa);
e) sporządzanie umów na realizację programów;
f) współpraca z realizatorami umów w zakresie prowadzonych zagadnień;
g) rozliczanie zobowiązań wynikających z zawartych umów, w tym przyjmowanie, opisywanie rachunków i sprawozdań pod względem merytorycznym i rachunkowym;
h) systematyczne monitowanie prawidłowości realizowanych zadań objętych umowami;
i) dokonywanie bieżącej i końcowej ewaluacji programów (praca zdalna).

Miejsce pracy: budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia – ul. Gabrieli Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław
Stanowisko pracy: praca stacjonarna przy stanowisku komputerowym powyżej 4 godzin dziennie

Od kandydatów oczekujemy:
1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych);
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. wykształcenie: wyższe;
5. doświadczenie zawodowe: ogółem min. 3 lata;
6. znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących działanie jednostek samorządu terytorialnego (ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o samorządzie powiatowym);
7. znajomość ustawy o finansach publicznych;
8. znajomość ustawy o działalności leczniczej;
9. znajomość ustawy o zdrowiu publicznym;
10. znajomość ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
11. znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
12. znajomość pakietu Microsoft Office.

Wymagania dodatkowe:
1. wykształcenie: wyższe medyczne lub psychologiczne (lub pokrewne kierunki) lub socjologiczne lub ekonomiczne lub administracyjne lub prawnicze;
2. doświadczenie zawodowe: w strukturach samorządu terytorialnego lub w podmiotach leczniczych lub NGOS-ach realizujących zadania z zakresu zdrowia publicznego lub spraw społecznych;
3. umiejętność monitorowania i ewaluacji programów;
4. umiejętność opracowywania materiałów informacyjnych, edukacyjnych, organizowania konferencji i szkoleń;
5. umiejętność skutecznego planowania i szybkiego działania, łatwość nawiązywania kontaktów, dobre relacje interpersonalne, wrażliwość, empatia, system wartości ukierunkowany na potrzeby drugiego człowieka, dokładność, rzetelność, sumienność, odpowiedzialność, potrzeba doskonalenia zawodowego i rozwijania się, myślenie strategiczne oraz kreatywność.

Kontakt: tel: +486103374421 Anna Nowicka