Praca – przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego.

Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości – przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego.

Zakres zadań:
1. przygotowanie nieruchomości gruntowych do obrotu cywilnoprawnego, w tym:
a) przygotowanie nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych oraz udziałów w takich nieruchomościach do zbycia w trybie rzetargowym i bezprzetargowym;
b) rozpatrywanie spraw związanych z prawem pierwokupu nieruchomości;
c) przygotowanie akt nieruchomości do przekazania do archiwum online;
d) sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań z wykonywanych zadań oraz prognozowanie dochodów (praca dodatkowa);
2. udzielanie informacji o trybie (praca zdalna), zasadach, przepisach prawa i procedurach związanych ze zbyciem nieruchomości komunalnych, pierwszeństwie w ich nabyciu i przysługujących roszczeniach.

Miejsce pracy: budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia

Przewidywany termin zatrudnienia: III kwartał 2019

Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych);
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. wykształcenie: wyższe;
5. znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami;
6. znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
7. znajomość pakietu Microsoft Office;
8. umiejętność czytania map i planów online.

Wymagania dodatkowe:
1. wykształcenie: prawo lub administracja lub gospodarka nieruchomościami;
2. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na trudne sytuacje zawodowe.

Sprawdź aktualność oferty: https://www.wroclaw.pl/praca