Oferta – Stanowisko ds. wydawania decyzji.

Stanowisko ds. wydawania decyzji. Wydział Architektury i Budownictwa

Obowiązki:
1. rozpatrywanie wniosków inwestorów i innych stron postępowania administracyjnego w sprawach pozwoleń na budowę dotyczących wydania decyzji administracyjnej, postanowienia, zaświadczenia;
2. przygotowywanie informacji do analiz i opracowań powstających w Wydziale Architektury i Budownictwa, przygotowywanie ich z zakresu prowadzonych spraw
i terminowe przekazywanie;
3. współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Wydziału Architektury i Budownictwa, szczególnie w zakresie zgodności (praca dodatkowa)
z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, współdziałanie
z organami nadzoru budowlanego;
4. podejmowanie postępowań z urzędu, zmierzających do wyeliminowania z obrotu prawnego pozwolenia na budowę;
5. współpraca z zarządcami obszarów kolejowych w zakresie odstępstw od warunków techniczno-budowlanych (praca zdalna).

Miejsce pracy: Urząd Miasta Dębica
Stanowisko pracy: obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych

Wymagania niezbędne:
1. znajomość pakietu Microsoft Office.
lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych);
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. wykształcenie: wyższe – architektura lub budownictwo lub inżynieria środowiskowa lub instalacje sanitarne;
5. doświadczenie zawodowe: ogółem min. 2 lata;
6. umiejętność czytania dokumentacji technicznej, planów, map;

Wymagania dodatkowe:
1. uprawnienia: budowlane;
2. doświadczenie zawodowe:
a) w obszarze administracji architektoniczno-budowlanej;
b) w strukturach samorządu terytorialnego;
3. znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
4. znajomość ustawy Prawo budowlane;
5. znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
6. planowanie i organizowanie pracy, umiejętność pracy w zespole, sumienność, samodzielność, kreatywność, odporność na stres.

Sprawdź aktualność oferty: http://debica.pl/aktualnosci