Obsługa administracyjna Wydziału Księgowości

Wydział Księgowości. Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

TWOJA PRACA BĘDZIE POLAGAŁA NA:

1. obsługa administracyjna Wydziału Księgowości, w tym:
a) organizowanie oraz obsługa spotkań, narad;
b) przechowywanie dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną i ich archiwizowanie;
c) prowadzenie spraw związanych z wyjazdami służbowymi Dyrektora i pracowników Wydziału Księgowości;
d) prowadzenie rejestrów wskazanych przez Dyrektora Wydziału Księgowości oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie;
e) rejestrowanie skarg i wniosków wpływających do Wydziału Księgowości (praca zdalna);
f) przyjmowanie, rejestrowanie, rozdział i terminowe wysyłanie korespondencji;
2. organizacja i obsługa bieżącej pracy Dyrektora Wydziału Księgowości, w tym:
a) organizacja i obsługa spotkań Dyrektora Wydziału Księgowości, w tym prowadzenie terminarza spotkań;
b) przedkładanie pism i opracowań do dekretacji, podpisu lub akceptacji Dyrektora Wydziału Księgowości;
c) przygotowywanie materiałów i analiz na potrzeby Dyrektora Wydziału Księgowości online;
d) sporządzanie pism i wniosków w zakresie zleconym przez Dyrektora Wydziału Księgowości (praca dodatkowa);
e) zamawianie materiałów biurowych, prasy, książek na potrzeby Dyrektora Wydziału Księgowości.

Miejsce pracy: Urząd Miasta Lublin

Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych);
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. wykształcenie: wyższe;
5. znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
6. znajomość ustawy o finansach publicznych;
7. znajomość pakietu Microsoft Office;
8. umiejętność redagowania pism urzędowych.

Wymagania dodatkowe:
1. znajomość języka angielskiego;
2. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych;
3. znajomość specyfiki obsługi sekretariatu;
4. umiejętność pracy w zespole, sumienność, samodzielność, kreatywność, odporność na stres.

Sprawdź aktualność oferty: https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/nabor-na-wolne-stanowiska-urzednicze/