Nawigacja w zakresie zasiłków dla bezrobotnych: wpływ metod rozwiązania umowy na uprawnienia

Uprawnienie do zasiłku dla bezrobotnych często zależy od określonych kryteriów, takich jak minimalny czas pracy i wymagany dochód uzyskany w określonym czasie przed zarejestrowaniem się jako bezrobotny. Co ciekawe, sposób zawarcia umowy o pracę nie ma samoistnego wpływu na uprawnienia do tych świadczeń. Ma to jednak ogromny wpływ na to, kiedy świadczenia te rozpoczynają się i przez jaki okres są wypłacane. Sposób rozwiązania stosunku pracy, niezależnie od tego, czy jest inicjowany przez pracownika, za obopólną zgodą, czy przez pracodawcę, ma w tym kontekście duże znaczenie.

Urząd pracy dokonuje kompleksowego przeglądu zwolnień w okresie sześciu miesięcy poprzedzających rejestrację. Pod uwagę bierze się nie tylko ostatnie zakończenie umowy. Przykładowo, jeśli dana osoba rejestruje się we wrześniu po złożeniu wypowiedzenia w maju, a następnie podejmuje trzymiesięczną pracę (czerwiec, lipiec, sierpień), ocenie podlega zarówno majowe rozwiązanie umowy, jak i zawarcie umowy w sierpniu.

Pod względem rozpoczęcia wypłaty świadczeń i czasu ich trwania:

Kiedy pracodawca inicjuje rozwiązanie umowy o pracę, wszelkie zatwierdzone świadczenia rozpoczynają się od daty rejestracji i obowiązują przez cały objęty sankcjami okres.
W przypadku rezygnacji pracownika, ewentualne przyznane świadczenie rozpoczyna się po 90-dniowym okresie karencji i jest o ten okres zmniejszane.
Podobnie, jeśli zatrudnienie kończy się za obopólną zgodą, świadczenia są rozpoczynane po 90 dniach i skracane o ten okres, z wyjątkiem szczególnych okoliczności, takich jak upadłość pracodawcy, problemy w miejscu pracy, przeprowadzka lub zmiana miejsca zamieszkania.
Jeżeli dana osoba spowoduje rozwiązanie umowy o pracę z winy (zwolnienie dyscyplinarne) w ciągu sześciu miesięcy przed rejestracją, świadczenie rozpocznie się dopiero po okresie karencji wynoszącym 180 dni, a w niektórych przypadkach może nie zostać wypłacone w ogóle.
Dodatkowo urząd pracy rozlicza zatrudnienie zagraniczne, jeżeli dana osoba pracowała wcześniej za granicą, uwzględniając to przy rejestracji w polskim urzędzie pracy.

Źródła:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. określające tryb przyznawania zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów i zasiłków aktywizacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.