Jaka jest wysokość zasiłku przedemerytalnego i kryteria jego przyznawania?

 

Zasiłek przedemerytalny jest ratunkiem dla osób, które nie osiągnęły jeszcze obowiązkowego wieku emerytalnego i mają trudności z zabezpieczeniem zatrudnienia. Jakie warunki muszą spełnić, aby zakwalifikować się do wsparcia finansowego i jakiej kwoty mogą się spodziewać?

Zasady wypłaty i uprawnienia do świadczeń przedemerytalnych określa Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych z 2004 r. Co zawierają te regulacje?

Komu przysługuje świadczenie przedemerytalne?
Zasiłek przedemerytalny przeznaczony jest dla osób, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego, który wynosi 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Osoby te nie są uprawnione do emerytury na podstawie stażu pracy i obecnie nie mają źródeł dochodu. Aby móc ubiegać się o świadczenie przedemerytalne, należy złożyć wniosek we właściwym oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać świadczenie?
Aby móc ubiegać się o świadczenie przedemerytalne, należy spełnić kilka warunków. Kwalifikacja jest możliwa, jeśli osoba straciła pracę w wyniku likwidacji lub niewypłacalności firmy i miała 56 lat i 20 lat doświadczenia zawodowego w przypadku kobiet lub 61 lat i 25 lat doświadczenia zawodowego w przypadku mężczyzn. Dodatkowo świadczenie mogą otrzymać osoby, które ukończyły 55. rok życia (kobiety) lub 60. rok życia (mężczyźni) i mają okres składkowy wynoszący 30 lub 35 lat, jeżeli utraciły pracę z winy pracodawcy. Bez względu na wiek, kwalifikować się mogą także osoby posiadające co najmniej 35-letni staż pracy (kobiety) lub 40-letni (mężczyźni), które utraciły pracę z winy pracodawcy. Należy zauważyć, że staż pracy obejmuje zarówno okresy składkowe, jak i nieskładkowe, przy czym ten ostatni nie przekracza jednej trzeciej okresu składkowego.

W jaki sposób przyznawane jest świadczenie przedemerytalne?
Osoby ubiegające się o świadczenia powinny mieć świadomość, że nie otrzymają ich natychmiast po zakończeniu pracy. Początkowo muszą zarejestrować się jako bezrobotni w urzędzie pracy. Aby kwalifikować się do świadczeń, należy pobierać zasiłek dla bezrobotnych przez co najmniej 180 dni, być zarejestrowanym jako bezrobotny i nie odrzucać bezzasadnie ofert pracy lub pracy zarobkowej w okresie pobierania świadczenia. Wniosek o świadczenie przedemerytalne należy złożyć w terminie 30 dni od dnia wystawienia dokumentu potwierdzającego otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych przez urząd pracy.

Jaka jest wysokość zasiłku przedemerytalnego?
Od 1 marca 2023 roku wysokość zasiłku przedemerytalnego wynosi 1600,70 zł brutto. W roku poprzednim w okresie od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2023 r. wyniosła ona 1350,70 zł brutto. Podobnie jak emerytury, zasiłek przedemerytalny podlega okresowej waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy emerytalnej. Beneficjenci świadczeń przedemerytalnych mają obowiązek informowania organu emerytalnego o swoich dochodach, gdyż od tej informacji zależy, czy świadczenie zostanie wypłacone w całości, zmniejszone, czy też zawieszone. Zarówno pracodawca, jak i beneficjent mają obowiązek powiadomienia o tym ZUS.

O czym powinni pamiętać osoby pobierające świadczenia przedemerytalne?
Osoby pobierające zasiłek przedemerytalny powinny pamiętać, że jego prawo do zasiłku może zostać w całości zawieszone w następujących sytuacjach:

Uzyskanie prawa do renty inwalidzkiej.
Pobieranie renty strukturalnej lub renty z instytucji zagranicznej.
Uzyskuje dochody przekraczające 70% średniego wynagrodzenia.
Wniosek o zawieszenie świadczeń.
Prawo do świadczenia wygasa albo z dniem poprzedzającym nabycie uprawnień do emerytury, albo z chwilą osiągnięcia przez kobietę 60. roku życia, a mężczyzny 65. roku życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.